Algemene voorwaarden  

art 1 de verkoper

‪Studio Bibette is gevestigd te België , 2060 Antwerpen, De Marbaixstraat 46, en is ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen , KBO, onder het nummer 0687388916

art 2 toepassing

‪Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

art 3 prijzen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, exclusief verzendkosten, ze zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website worden aangeboden, alle prijzen gelden per stuk tenzij anders is aangegeven.

Studio Bibette kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten.

De verzendkosten worden berekend aan de hand van het gewicht volgens de officiële prijzen van de Belgische Bpost.  

Voor verzending naar andere landen, die niet vermeld zijn op de website, mag je een e-mail sturen en dan zullen we de verzendkosten meedelen.  Neem er wel notie van dat locale belastingen (accijnzen, invoerrechten, douanetaxen,…) kunnen opgelegd worden.  Deze extra kosten zijn ten laste van de koper.

art 4 betaling

  • via de webshop online.  Dit gebeurt via Visa, Amex, Maestro, Mastercard, Discover of PayPal. Deze betalingen gebeuren via de partner PayPal, die gespecialiseerd is in volkomen veilige betalingen via het internet.  Wanneer uw betaling is geslaagd, ontvangt u een automatische bevestigingsmail. 
  • via bankoverschrijving.  U stuurt een mailtje naar info@studiobibette.com met vermelding van het artikel dat u wenst.  Na uw aanvraag, ontvangt U een bevestiging per e-mail waarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld zullen zijn.  Het pakketje wordt pas verstuurd nadat de betaling is ontvangen.  De betaling geschiedt altijd geheel vooraf en als volgt via bankoverschrijving op het Fintro rekeningnummer IBAN-nummer BE32 1430 6409 7402 of BIC-nummer GEBA BE BB op naam van Liesbeth Beernaert, De Marbaixstraat 46, 2060 Antwerpen, België en met de vermelding van het artikelnummer.  Hou er wel rekening mee dat een betaling  per bankoverschrijving enkele dagen verwerking nodig heeft, alvorens wij het geld ontvangen. Hierdoor verloopt de verzending iets trager.  Je bestelling wordt 14 dagen gereserveerd, hebben we na 14 dagen nog geen betaling ontvangen, dan worden de gereserveerde artikelen terug te koop aangeboden.  Voor Europese overschrijvingen zou je bank geen transactie kosten mogen aanrekenen, indien dit wel het geval zou zijn kun je dit best even met jouw bank bespreken.
  • Afhaling, na afspraak, is ook mogelijk.  Hier dient cash betaald te worden  

art 5 bestelling

Uw bestelling, ook deze via webshop geplaatst, wordt steeds door ons gecontroleerd. Als uw betaling en bestelling is goedgekeurd, dan ontvangt u van ons een orderbevestiging die uw bestelling definitief maakt.

De bevestiging per mail vermeldt steeds de totale kosten, inclusief verzendkosten.

Wij doen ons best om de website zo up-to-date mogelijk te houden, echter, het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer voorradig of leverbaar is; in dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met U op.

De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde order informatie zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

art 6 levering

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.

De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven.  Binnen drie werkdagen na ontvangst van de betaling, wordt het pakje aan de Belgische Bpost overhandigd . Leveringen binnen België worden binnen de 3 werkdagen geleverd, voor leveringen buiten België mag u rekenen op 5 werkdagen.  Mocht U op het moment van afgifte niet thuis zijn, dan kunt U het pakket op het postkantoor bij U in de buurt ophalen.  Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

art 7 retourzending : verzakingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heb je als de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

Indien je je op deze mogelijkheid wil beroepen, moet je de goederen op eigen risico en kosten binnen de 5 werkdagen terugsturen naar Studio Bibette, De Marbaixstraat 46, 2060 Antwerpen, België.   Werkdagen zijn het geheel van alle kalenderdagen met uitsluiting van zondagen en wettelijke feestdagen.

Indien binnen deze termijn van 14 werkdagen door Studio Bibette geen schriftelijke claim is ontvangen, wordt Studio Bibette geacht, ten aanzien van het geleverde, volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan. 

‪Het betaalde bedrag wordt teruggestort binnen de 15 werkdagen nadat we de geretourneerde artikelen terug in ons bezit hebben.

Deze garantie vervalt wanneer:

a) het product gedragen en/of gewassen is en/of niet meer in de oorspronkelijke verpakking zit.

b) uzelf heeft getracht het gebrek te herstellen

c) u de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd

‪d) u zelf verantwoordelijk bent voor schade aan het product.

Goederen die specifiek voor de Koper ontworpen zijn, worden niet teruggenomen en de Koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding.

art 8 aansprakelijkheid

‪De artikelen die wij verkopen worden op onze website zo precies mogelijk beschreven en afgebeeld, mocht er zich toch een fout voordoen op onze website dan kunnen wij voor dit feit niet aansprakelijk worden gesteld; de kleuren op de foto’s kunnen lichtjes afwijken. 

Studio Bibette aanvaardt geen aansprakelijkheid voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, voortvloeiend uit het gebruik van de producten die worden aangeboden op onze website

art 9 privacy en persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor doeleinden zoals de administratie van het klantebestand, het beheren van de bestellingen, leveringen en facturen en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld, behoudens wanneer deze betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.  De koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering.

Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register, bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

art 10 toepasselijk recht en bevoegde rechter

‪Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België, de Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

art 11 eigendomsrecht

‪Studio Bibette blijft volledige eigenaar van een verkocht artikel tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

art 12 Bewijs

Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, ...).

art 13 Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

Art 14 Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen produktieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

art 15 Leeftijd

Door te bestellen verklaart U ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk te zijn over uw aankoopdaad